Novice

22. srečanje Sveta Evrope o izvajanju Evropske konvencije o krajini: Vode, krajine in državljani v luči globalnih sprememb

V Sevilli v Španiji je med 14. in 22. marcem 2019 potekalo 22. srečanje Sveta Evrope o izvajanju Evropske konvencije o krajini z naslovom »Vode, krajine in državljani v luči globalnih sprememb« (Water, landscape and citizenship in the face of global change).

Pozornost srečanja je bila namenjena zlasti politikam upravljanja z vodnimi viri in prisotnosti oz. pojavnosti vode v krajini (celinske vode, morska in obmorska krajina, podvodna krajina). Posamezne predstavitve so se nanašale na različne vidike ohranjanja, načrtovanja in upravljanje voda tako v smislu vode kot elementa kakovosti življenja (pitna voda, zdravje, pravica do vode, ustvarjanje ugodne klime v mestih, ustvarjanje kakovostnega prostora, rekreacija, turizem), vode kot elementa ohranjene narave in kulturne dediščine (območja Nature 2000, zavarovana območja narave, mlini, hidrološka tehnična dediščina), rabe vode kot vira (pridobivanje energije, raba vode v kmetijstvu) vode kot povzročiteljice naravnih nesreč (nevarnost pred poplavami, suša), voda kot transportno sredstvo itd.

V razpravi in v zaključnih ugotovitvah je bilo izpostavljeno zlasti, da je treba:

  • utrditi krajinski pristop pri ohranjanju, načrtovanju in upravljanju z vodami, kot tudi z drugimi naravnimi in razvojnimi viri;
  • posebno pozornost nameniti tudi turizmu, ki se razvija na vrednotah, ki so rezultat enkratne pojavnosti vode v krajini, pa naj to gre za celinske vode ali morja;
  • pri ohranjanju, načrtovanju in upravljanju krajine in njenih elementov priznati in spoštovati demokratično vlogo posameznika in družbe ter pri tem upoštevati tudi vlogo lastnikov nepremičnin.