Krajinska politika

Kronologija prizadevanj stroke

2018- Nagovor resornih ministrstev 

Predstavniki DKAS so nagovorili štiri resorna ministrstva (za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; za okolje in prostor; za kulturo; za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo) s predlogom, da naj vlada RS pristopi k pripravi Krajinske politike in tako izpolni zaveze iz Evropske konvencije o krajini.

2017, oktober: Praznovanje 25-letnice Društva krajinskih arhitektov Slovenije

V okviru praznovanja 25 – letnice delovanja DKAS se je izvedel drugi tematski posvet v sklopu prizadevanja stroke za pripravo krajinske politike. V mesecu oktobru je bil drugi posvet Krajina in krajinska arhitektura pred izzivi prihodnosti organiziran v Lendavi, kjer so predstavniki stroke razpravljali o trajnostnem turizmu in potencialih za uvedbo krajinske politike v Sloveniji.

2017, april: Praznovanje 25-letnice Društva krajinskih arhitektov Slovenije

V okviru praznovanja 25 – letnice delovanja DKAS se je izvedel prvi tematski posvet v sklopu prizadevanja stroke za pripravo krajinske politike. V mesecu aprilu je bil posvet Slovenska krajina pred izzivi prihodnosti organiziran na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, katerega temeljna tematika je bila priprava izhodišč za izvedbo in upravljanje krajinske politike.

2016: Strokovna publikacija skupine Odgovorno do prostora!

Ocena stanja in izhodišča za pripravo krajinske politike so sestavina dokumenta Kultura prostora in graditve zdaj! (Zbornica za arhitekturo in prostor, 2016) s katerim je skupina Odgovorno do prostora! pozvala k nujnim spremembam v sistemu urejanja prostora in podala kritično stališče do izvajanja prostorskih praks v Sloveniji. Dokumentacija je nastala ob podpori predstavnikov različnih strok, ki se ukvarjajo z urejanjem prostora.

2012: Obeležje 40-letnice študija krajinske arhitekture

Oddelek za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete (Univerza v Ljubljani) je ob obeležju 40-letnice študija krajinske arhitekture v Sloveniji priredil konferenco Krajinska politika SlovenijeTematiko politike razvoja krajinskega načrtovanja v Sloveniji z vidika varstva, načrtovanja in upravljanja krajin so predstavili udeleženci stroke iz Slovenije, primere tuje prakse pa so v predavanjih opisali predstavniki različnih evropskih držav.