O projektu

O projektu

S projektom Varstvo in razvoj slovenske krajine: Izhodišča za oblikovanje krajinske politike želimo opozoriti na nevarno zmanjševanje kakovosti in razvojne vrednosti slovenske krajine kot skupnega razvojnega vira in sprožiti  vključujoč proces priprave rešitev za celovito varstvo, načrtovanje in upravljanje krajine kot osnove za pripravo predloga Krajinske politike Slovenije. 

Izhodišča: nepovezano in neučinkovito urejanje krajine

Projekt je odziv na opozorila o tem, da sta skrb za varstvo in razvoj krajine v procesih urejanja prostora v Sloveniji nepovezana in premalo učinkovita. V prostoru smo priča postopni razgradnji kakovosti in zmanjševanju razvojne vrednosti slovenske krajine kot skupnega razvojnega vira. Problemov upravljanja krajine se vse bolj zavedajo tako nosilci javnih kot tudi zasebnih interesov, ki z obstoječimi mehanizmi urejanja prostora ne uspevajo ustrezno nasloviti varstva in razvoja krajine. V krajini in procesih upravljanja je možno zaznati znake in posledice neusklajenega delovanja različnih resorjev in drugih akterjev na različnih ravneh.

Projekt bo posamezne ugotovitve in spoznanja o razmerah v prostoru in upravljanju krajine povezal in na osnovi ocene stanja oblikoval izhodišča za Krajinsko politiko, ki bo zagotavljala, da bodo varstvo, upravljanje in načrtovanje bolj celoviti in skladni. Pomembna sestavina projekta bo proces dela, ki predvideva, da bodo v pripravo ocene stanja in izhodišč za Krajinsko politiko vključeni nosilci javnih interesov na državni in lokalni ravni in tudi zainteresirana splošna javnost.

Namen: zagotoviti celovito in skladno urejanje krajine

Projekt je namenjen strokovni, splošni in politični javnosti, kot priprava na kasnejši sprejem Krajinske politike in na prevzemanje vlog in nalog pri izvajanju ukrepov akcijskega načrta. Namen projekta je nagovoriti institucionalizirano in širšo strokovno javnost in jo z inovativnimi metodami dela vključiti v proces predstavitve problemov in rešitev, ki jih bo prinesel sprejem Krajinske politike, in hkrati v proces vključiti splošno javnost ter tako promovirati Evropsko konvencijo o krajini in ustvariti potrebno stopnjo razumevanja med akterji v urejanju prostora, razviti skupni jezik in vzpostaviti izhodiščne pogoje za sodelovanje v procesih dela in odločanja.

Cilji: strokovno, participativno, celovito

  • Zagotoviti potrebna strokovna izhodišča za oblikovanje Krajinske politike Slovenije.
  • Vzpostaviti široko strokovno zavezništvo za kasnejše pripravo, sprejem in izvajanje Krajinske politike.
  • Zagotoviti razumevanje za vprašanja upravljanja krajine pri širši strokovni javnosti in med nosilci urejanja prostora.
  • Promovirati pomen varstva in razvoja slovenske krajine in Evropske konvencije o krajini v širši javnosti in pri odločevalcih.

Projekt bo cilje uresničil z inovativno metodo dela in s kompetentnim partnerstvom. V procesu priprave strokovnih izhodišč bosta s pomočjo vključevanja interdisciplinarne fokusne skupine in izvedbe tematskih delavnic zagotovljena pretok mnenj in informacij ter sodelovanje med nosilci urejanja prostora in interdisciplinarno strokovno javnostjo. Spletni portal bo namenjen komunikacijski podpori vsebinske promocije krajine ter ozaveščanju o pomenu krajine in o vlogah v varstvu in razvoju krajine, spodbujal bo zanimanje širše javnosti za krajino in zagotovil dodatne potrebne pogoje za sprejem Krajinske politike ter za učinkovito upravljanje krajine in s tem za uresničevanje določil Evropske konvencije o krajini.

Pričakovani rezultati

Rezultati projekta bodo:

  1. analiza stanja na področju varstva, upravljanja in načrtovanja krajine, namenjena pridobitvi argumentov in izhodišč za oblikovanje Krajinske politike;
  2. analiza tujih primerov krajinskih politik;
  3. koncept Krajinske politike kot prvi korak v smeri kasnejšega oblikovanja osnutka njenega besedila;
  4. nabor akcijskih ukrepov za prvo fazo izvajanja Krajinske politike in s tem uresničevanja Evropske konvencije o krajini;
  5. spletni portal, namenjen promociji Evropske konvencije o krajini, slovenskih krajin in komunikacijski podpori kasnejšima pripravi in sprejemanju Krajinske politike.
  6. video vsebine namenjene promociji Evropske konvencije o krajini in ozaveščanju o raznolikosti krajine v Sloveniji.