Urejanje krajine

Kdo ureja krajino?

Krajino urejajo lastniki in nosilci javnih interesov preko dejavnosti, ki prostor gospodarsko izkoriščajo in ukrepov s katerimi se načrtujejo, varujejo in razvijajo sestavine prostora, vidiki rabe in izvajanja dejavnosti. V preteklosti je urejanje krajine potekalo predvsem preko različnih oblik kmetijske pridelave (poljedelstvo, pašništvo, gozdarstvo …), vodnogospodarskih ukrepov, pridobivanja mineralnih ter energetskih surovin, rekreacijskih dejavnosti ipd. Danes krajino kot posamezniki in družba sooblikujemo tudi z več vrstami gradenj, oglaševanjem, novimi rabami in ureditvami ter tudi z  opuščanjem kmetijske rabe.

Preko finančnih ukrepov ter zakonodajnih postopkov pa krajino urejajo:

  • Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je po ZUreP-2 nosilec urejanja prostora, pristojen za poselitev in tudi za krajino; sektorji za prostorsko načrtovanje, za urbani razvoj, za stanovanja in za graditev so predvsem v funkciji načrtovanja in v funkciji razvoja ter spreminjanja krajine; sektorji za varstvo narave, upravljanje voda in presojanje vplivov na okolje, pa so predvsem v funkciji varstva in upravljanja krajine.
  • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) – sektorja za kmetijstvo in gozdarstvo sta izjemno pomembna za načrtovanje, varstvo in predvsem upravljanje krajine.
  • Ministrstvo za kulturo (MK) – sektor za nepremično kulturno dediščino, pristojen za varstvo kulturne dediščine (kulturne krajine, vplivnih območij..) in s tem predvsem v funkciji varstva kulturne krajine.
  • Ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo (MGRT)-  na področju turizma pripravlja predpise ter pripravlja in izvaja strategijo in politiko spodbujanja turizma. Krajina je pomembna razvojna kategorija za turizem, ki povzroča tudi posege v prostor (pozidava, glampingi ipd.), ki spreminjajo krajino.
  • Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) je pristojno za načrtovanje in izvajanje projektov s področja prometa (kopenski, letalski in morski promet) in energetike (energetska infrastruktura, rudarstvo). S posegi v prostor z infrastrukturnimi objekti in objekti/ureditvami za pridobivanje materialov oz. energije bistveno spreminja krajino.