Urejanje krajine

Zakaj urejati krajino?

Krajinska kakovost je v zavesti ljudi pomembna vrednota, saj je krajina hkrati naše bivalno okolje in predmet istovetenja, krajina omogoča gospodarsko in družbeno blaginjo in priča o enkratni zgodovini in kulturi bivanja v naših krajih. Urejanje krajine na način, da hkrati ohranjamo prvobitnost, krajinske vzorce, skladnost in pestrost ter zagotavljamo vzdržno rabo naravnih virov in omogočamo kakovostno bivalno in gospodarsko okolje, ni samoumevno.

V Sloveniji zaradi pomanjkanja ukrepov za celovito načrtovanje,  vzdrževanje in ohranjanje krajin ter nadzora nad izvajanjem posegov v prostor, neskladnosti med delom sektorjev pri upravljanju prostora, odsotnosti sankcij za neustrezne posege v prostor ter necelovitega obravnavanja krajine v prostorskih aktih, projektnih dokumentaciji in postopkih varstva okolja na državni in občinski ravni izgubljamo krajinsko kakovost, zato je potrebno na novo osmisliti urejanje krajine in ga organizirati tako, da bo bolj učinkovito zadovoljevalo potrebe družbe in posameznikov.