Krajinska politika

Primeri drugih držav

Analiza tujih primerov krajinskih politik

Gradivo “Analiza tujih primerov krajinskih politik” je pripravljeno v okviru projekta “Varstvo in razvoj slovenske krajine: Izhodišča za krajinsko politiko”. Primerjalna analiza tujih praks je namenjena predvsem razmisleku, razpravi in odločitvi o konceptu politike, o strukturi in njeni vsebini ter vsebini in podrobnosti akcijskega načrta, ki naj bi spremljal politiko. Podrobneje so analizirani primeri Andore, Irske, Španije in Katalonije, Združenega kraljestva in Anglije, Švice, Nemčije, Francije, Malte, omenjene pa so še izkušnje Madžarske in Švedske.

Analizirani so zakonodajni in upravljavski okvir – za razumevanje koncepta politike je pomembno okvirno poznavanje sistema urejanja prostora, ohranjanja narave in kulturne dediščine ter administrativnega ustroja države –, strokovna gradiva, na katerih temelji priprava politik, in krajinske politike/strategije, vključno z gradivi, povezanimi z njihovim izvajanjem.

Način varstva, upravljanja in načrtovanje krajine ter priprava krajinske politike/strategije sta v Evropi, ne glede na to, da sledita EKK, raznolika. Odvisna sta predvsem od administrativne ureditve države, prostorskonačrtovalske tradicije/prakse ter zakonske regulacije tega področja. V zaključku gradiva so povzete skupne ugotovitve analize tujih primerov krajinskih politik, ki jih je možno s pridom uporabiti pri nadaljnjem oblikovanju Krajinske politike Slovenije.